Gabinet Psicopedagògic

El Departament d’Orientació té la funció d’assistir tant a l’equip docent com a les famílies i l’alumnat per tal d’afavorir el desenvolupament de l’ensenyament-aprenentatge al llarg de tota l’escolarització.

Tenint en compte l’atenció a la diversitat, es dóna resposta a cada alumne segons les seues capacitats. Per tant, l’avaluació psicopedagògica, junt amb les mesures educatives adequades per part de les mestres de Pedagogia Terapèutica i Audició i Llenguatge, fan que la prevenció siga prioritària.

La seua acció es centra, en primer lloc, en promoure el procediment d'atenció a les dificultats d'aprenentatge de l'alumnat amb necessitats de suport educatiu, perquè puga ser atès i aconseguisca els objectius generals de l'etapa que corresponga. En segon lloc, estableix una metodologia d'assessorament a l'alumnat, al professorat i a les famílies i aconsegueix una educació integradora, personalitzada i de major qualitat.

QUI EL COMPONEN
-Orientadora: Alma Alegre
- Mestra de Pedagogia Terapèutica: Roser Sánchez
- Mestra d’Audició i Llenguatge: Belén Asís

 

ÀMBITS D’ACTUACIÓ

PROFESSORAT
El Departament d’Orientació col·labora estretament amb tota la comunitat educativa a partir del Projecte Educatiu de Centre, coordina i proposa activitats de prevenció i intervenció en el medi escolar i orienta psicopedagògicament a tot l’equip docent.

  • Grups de reforç educatiu per àrees: Matemàtiques, Valencià, Castellà, Anglés
  • Adaptacions curriculars
  • Plans específics personalitzats, per a l'alumnat en casos de permanència en el mateix curs
  • Coordinació del professorat per departaments i etapes: programacions didàctiques, avaluació soci-psicopedagògica
  • Treball cooperatiu i amb grups heterogenis

ALUMNAT

El centre dedica especial atenció a l'orientació psicopedagògica d'acord amb un model educatiu flexible centrat en l'alumne.

Per això, el departament dota als alumnes de les estratègies necessàries per tal de millorar el procés  d’ensenyament-aprenentatge. En aquest sentit, l’equip del gabinet psicopedagògic (orientadora, mestra PT i mestra AL) està sempre a disposició del nostre alumnat.

A més a més, en l’ESO fem programes de prevenció per als alumnes i els assessorem i orientem acadèmicament i vocacionalment.

FAMÍLIES

La nostra prioritat és donar resposta a totes les necessitats que puguen sorgir amb l’assessorament i l’orientació a totes les famílies. Per això, l’orientadora disposa d’un horari d’atenció a pares i mares, mitjançant cita prèvia:

Horari d’atenció a famílies
Dilluns, dimecres i dijous, de 9:00 a 10:00

 

Vinalesa VLC Spain | Disseny: templatemo.com